January 14, 2017

Untitled (273)


ای بازگشته از سفر بی کرانگی
ـ از سرزمین گیاهان مهرزی ـ

ای کاش
گرده های محبت را
در ذهن سبز گونه ی من
بارور کنی.

ای کاش
می گشودی ام آرام

ای کاش
جلگه های تنم را
آهنگ عاشقانه می دادی
آنگاه
آن عاشقانه را
از بر می خواندی

ای کاش
با من می ماندی
روزی هزار بار
من را به نام می خواندی
ای کاش...

فرخ تمیمی

* حکایت چهار فصل ِ فشرده است حکایت سفر به ایران و عکس هایش.