January 29, 2016

Untitled (246)


دود می خیزد ز خلوتگاه من‌.
كس خبر كی یابد از ویرانه ام؟  
با درون سوخته دارم سخن‌.
كی به پایان می رسد افسانه ام؟ 

تیرگی پا می كشد از بام ها: 
صبح می خندد به راه شهر من‌. 
دود می خیزد هنوز از خلوتم‌. 
با درون سوخته دارم سخن‌.


سهراب سپهری - مرگ رنگ