April 29, 2016

Untitled (253)بهار هنوز عمقی ندارد
فقط باد است که سفر می کند
از درختی به درختی.
...

آرو - شاعر ژاپنی