May 13, 2013

Untitled (142)
ترسم که اشک در غم ما پرده در شود
وین راز سر به مهر به عالم سمر شود

گویند سنگ لعل شود در مقام صبر
آری شود ولیک به خون جگر شود

خواهم شدن به ميکده گريان و دادخواه
کز دست غم خلاص من آنجا مگر شود

ای جان حديث ما بر دلدار بازگو
ليکن چنان مگو که صبا را خبر شود

...

حافظ

No comments:

Post a Comment