July 21, 2013

Untitled (151)


دوست دارم
چند حرف و شاخه گلی در منقار بگيرم
                        و منتظرت بمانم.
باران عصر
موزون و مقفا 
                می بارد
...
و تو دير کرده ای
گل ها 
مثل پرندگان به دام افتاده در کف من می لرزند.

تو نخواهی آمد
و شعر
داستان پرنده ايست
که پرواز را دوست دارد و
                 بالی ندارد.

شمس لنگرودی


No comments:

Post a Comment