April 18, 2017

Untitled (285)


ای بهار، ای میهمان دیر آینده
كم ‌كمک این خانه آماده ست
تک درخت خانه ی همسایه ی ما هم
برگ‌های تازه‌ ای داده ست

گاه گاهی هم
همره پرواز ابری در گذار باد
بوی عطر نارس گلهای كوهی را
در نفس پیچیده‌ ام آزاد
...

سیاوش کسرایی

No comments:

Post a Comment