May 27, 2017

Untitled (290)رود دنیا جاریست
زندگی، آبتنی کردن در این رود است
وقت رفتن به همان عریانی 
    که به هنگام ورود آمده‌ایم
دست ما در کف این رود به دنبال چه می‌گردد؟
   هیچ!
...

سهراب سپهری

No comments:

Post a Comment