November 22, 2011

Untitled (93)


...
و من
در آب نيلگون و سنگ و سبزه فرو می رفتم
در آسمان آب شده، تصويرها و لرزش باغ های خفته فرو می رفتم ...

بر سر آن نبودم که بميرم
                              کناره خاموش!
در دامانت ايستادم 
و بر سر سنگ ها و، در رودخانه دستم
                                             غرقه شدم.

جشن ناپيدا - شمس لنگرودی

1 comment:

 1. گم شدم در خود نمي دانم كجا پيدا شدم
  شبنمي بودم ز دريا غرقه در دريا شدم

  سايه‌اي بودم از اول بر زمين افتاده خوار
  راست كان خورشيد پيدا گشت ناپيدا شدم

  زآمدن بس بي‌نشانم وز شدن بس بي‌خبر
  گوييا يكدم برآمد كامدم من يا شدم

  ReplyDelete