February 2, 2014

Untitled (174)


سد میجران - مازندران
...
برگردیم، که ميان ما و گلبرگ، گرداب شکفتن است.
موج برون به صخره ی ما نمی رسد.
ما جدا افتاده ایم، و ستاره ی همدردی از شب هستی سر می زند.
ما می رويم، و آیا در پی ما، يادی از درها خواهد گذشت؟
ما می گذريم، و آيا غمی بر جای ما، در سايه ها خواهد نشست؟
برويم از سايه ی نی، شايد جایی، ساقه ی آخرين، گل برتر را در سبد ما افکند.
...
سهراب سپهری، بيراهه ای در آفتاب - آوار آفتاب

No comments:

Post a Comment