October 3, 2014

Untitled (199)


شب پره ها خواب می بينند که از آفتاب تابستانی ترسی ندارند.

خواب می بينند صخره ها 
به نرمی آب می شوند 
و ريشه های درختها را می بوسند.
خواب می بينند جاده ها 
که برمی خيزند و به مهمانی راه ها می روند.
پنجره ها خواب می بينند
پنجره های مجاور را ديده اند.

خواب می بينم آمدی... 

شمس لنگرودی

2 comments: