November 23, 2014

Untitled (210) و آن آرزوی گم شده بی نام و بی نشان 
 در دورگاه دیده من جلوه می نمود 
 در وادی خیال مرا مست می دواند 
 وز خویش می ربود
 از دور می فریفت دل تشنه مرا 
 چون بحر موج می زد و لرزان چو آب بود 
 وانگه که پیش رفتم با شور و التهاب 
 دیدم سراب بود.

 بیچاره من که از پس این جست و جو هنوز 
 می نالد از من این دل شیدا که یار کو؟
 کو آن که جاودانه مرا می دهد فریب؟
 بنما کجاست او!

 هوشنگ ابتهاج

 * اينجا زريوار نيست.

1 comment: